SpecjalnośćLogopedia

3 letnie studia licencjackie

Język wykładowy: polski

Tryb studiów: dzienny

Tryb studiów: zaoczny

Czy wiesz, że ponad 60% dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i ponad 50% osób dorosłych w Polsce ma zaburzenia mowy?

W Łazarskim wybitni naukowcy i praktycy logopedzi uczą jak systemowo leczyć, ale również - jak zapobiegać przyczynom powstawania wad wymowy. I to nie tylko w teorii! Program studiów kładzie duży nacisk na zdobycie najnowszej wiedzy teoretycznej i zastosowanie jej w praktyce. Jako jedyny program edukacyjny w Polsce zawiera więcej godzin praktycznych ponad wymagane standardy ministerialne.

2 x więcej zajęć praktycznych i praktyk w specjalistycznych gabinetach

Będziecie mieli możliwość sprawdzenia swoje wiedzy podczas praktyk i staży w prywatnych gabinetach logopedycznych, np.: w Centrum Terapii Dziecka dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej, gdzie mali pacjenci diagnozowani i leczeni są najnowocześniejszymi metodami, a także w innych, starannie wybranych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nasz program studiów to unikatowe połączenie metod zapobiegania i korekty wad wymowy, pracy nad artykulacją i emisją głosu z leczeniem głębszych zaburzeń, np.: typu autyzm. Ta wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie da Ci możliwość wyboru ścieżki zawodowej - od Ciebie zależało będzie czy poświęcisz się pracy z dziećmi (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej) czy pracy nad dykcją z biznesmenami, aktorami, politykami.
Zdobędziesz ponadto uprawnienia nauczycielskie wczesnoszkolne, dające również możliwość otwarcia i prowadzenia prywatnego przedszkola. Nasz cel to kształcenie najlepszych logopedów. Jeśli masz pasje, chcesz pomagać innym i mieć niezwykle interesującą prace, zapraszamy na studia.

Jaką wiedzę i umiejętności posiądzie student?

 • Student po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje odpowiednie przygotowanie i umiejętności do pracy w charakterze pedagoga specjalnego – logopedy oraz terapeuty pedagogicznego.
 • Potrafi rozpoznawać problemy logopedyczne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz u osób dorosłych.
 • Potrafi prowadzić nauczanie dzieci w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz zajęcia w placówkach specjalnych.
 • Cechuje go szacunek dla innych. Jest otwarty na dialog o charakterze terapeutycznym; jest wrażliwy na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Jakie są możliwości pracy dla absolwentów tych studiów?

 • Prowadzenie profilaktyki i terapii logopedycznej dzieci w prywatnym gabinecie logopedycznym.
 • Praca nad poprawą dykcji u aktorów, polityków, ludzi biznesu.
 • Profilaktyka zaburzeń u osób w każdym wieku w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Terapia dzieci z wadą wymowy, autyzmem, dysleksją, ADHD w przedszkolu i szkole.
 • Prowadzenie prywatnego przedszkola (np. integracyjnego).
 • Nauczanie w przedszkolu i w szkole w klasach 1-3.
 • Praca za granicą – logopeda to zawód cieszący się prestiżem i bardzo poszukiwany np. w Stanach Zjednoczonych.

Nasza kadra

Studia na specjalności logopedia, jako jedyne w Polsce łączą w sobie przełomową metodę pani prof. Jagody Cieszyńskiej (tzw. metoda krakowska) oraz metodę leczenia głębszych zaburzeń (szkoła warszawska).

Prof. Jagoda Cieszyńska

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, przez 28 była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego  w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi  badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach.

dr hab. Ewa Kulesza

Pedagog specjalny, terapeuta, doktor habilitowany, profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół diagnozy pedagogicznej i wspomagania dzieci z opóźnieniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym. Wyniki badań własnych prowadzonych w Polsce, Rosji, Japonii, Tajwanie przedstawiła w ponad 60 publikacjach polskich i zagranicznych zamieszczonych w pracach zbiorowych, czasopismach oraz książkach. W 2009 roku została redaktor naczelną czasopisma Szkoła Specjalna. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej.

dr Marta Korendo

Filolog polski i logopeda. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Dr Maria Przybysz-Piwko

Przez 34 lata związana była z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie zdobyła stopień doktora na Wydziale Polonistyki. Podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej kierowała m. in. Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW, Pomagisterskim Studium Emisji Głosu UW, a także Zakładem Fonetyki i Logopedii IJP UW. Była członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii. Wyróżniona przez Fundację na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu za wybitne zasługi oraz pełną poświęcenia pracę na rzecz chorych z afazją. Na początku swojej kariery była związana z Instytutem Języka Polskiego PAN , gdzie pracowała w Pracowni Badania Mechanizmów Mowy pod kierunkiem afazjologa, prof. Haliny Mierzejewskiej. Jest autorką wielu publikacji, głównie na temat problemów dzieci z mową i pismem oraz zaburzeń funkcji językowych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu (afazja).

Prof. Jagna Czochańska

Profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie. Współorganizatorka Kliniki Neurologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, z którym związana była przez 37 lat swojej kariery zawodowej. Jest autorką lub współautorką około 200 prac z zakresu neurologii dziecięcej, również redaktorem pierwszego w Polsce podręcznika neurologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Epileptologicznego (członek honorowy) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Aktualnie na emeryturze, zajmuje się praktyką lekarską w Spółdzielni Lekarskiej Profesorsko Ordynatorskiej w Warszawie.

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Założycielka Centrum Terapii Dziecka, jest ekspertem w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalistą w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, dyslalii u dzieci i dorosłych, pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada 15- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych.


Kontakt

Marta Chmielewska - zapisy na studia

Dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska - szczegółowe informacje nt. specjalności

 • Centrum Terapii Dziecka
  email: ewakrasnodebska(at)op.pl
  tel: 22 779 13 62
  dyżur w sierpniu i wrześniu w piątki, godz. 16-17 

Monika Adamin-Burda

Studiowanie w trybie przez internet jest bardzo atrakcyjną możliwością zdobycia wiedzy...

Renata Dominiak

W kształceniu na odległość klasyczny profil nauczyciela zostaje przekonwertowany na model...

Askaniusz Sawicki

Kariera zawodowa…Otrzymując pytanie o historię kariery zawodowej wiele osób sięga pamięcią do pierwszej poważnej pracy i firmy, w której stawiało swoje pierwsze zawodowe kroki....

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja