O programie

Granty Łazarskiego to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dla kogo

Uczestnikiem Programu może zostać każdy kandydat z polskim obywatelstwem zainteresowany podjęciem studiów na Uczelni Łazarskiego z wyłączeniem kandydatów na kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kierunek prawo lotnicze z pilotażem oraz specjalności zarządzanie linią lotniczą.

Osoba zainteresowana wzięciem udziału w programie powinna dopełnić następujących formalności:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną zaznaczając odpowiednie zgody,
  • powyższe dokumenty (wraz z filmem/prezentacją) dostarczyć do Biura Rekrutacji Uczelni Łazarskiego osobiście lub mailowo do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Sposób przyznawania grantów

Ocenie podlegać będą wyróżniające się osiągnięcia, pasje, a także oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie i wyłonienie Laureatów nastąpi do 15 września 2023 roku.