Specjalność na kierunku International Relations II

European Administration

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne

Limit miejsc 10 - studia stacjonarne
10 – (liczba wolnych miejsc – 10)

Rekrutacja trwa

Program zajęć na kierunku Stosunki międzynarodowe, kierunek: Administracja europejska, dostosowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego należą do najlepiej opłacanych ekspertów według systemu ELA. Studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych są okazją do poznania istoty procesu politycznego.

Jako student kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • przygotujesz się do roli lidera mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne;
 • nauczysz się przeprowadzać kompleksowe analizy i oceny współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznych;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności analityczne i menedżerskie;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: wśród naszych wykładowców są uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • zdobędziesz kwalifikacje, dzięki którym staniesz się członkiem nowej i wysoko wykwalifikowanej elity lokalnej i międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie polityki i dyplomacji.

Jako student specjalności Administracja europejska:

 • zdobędziesz wszechstronną wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz integracji i transformacji kontynentu europejskiego;
 • uzyskasz specjalistyczne informacje o instytucjach i procesach decyzyjnych UE oraz uzyskasz wgląd w aktualną dynamikę polityczną, gospodarczą i prawną w Unii Europejskiej;
 • będziesz uczyć się od uznanych profesorów z zagranicznych uczelni i doświadczonych ekspertów w dziedzinie polityki, ekonomii i spraw społecznych;
 • możesz rozpocząć karierę w instytucjach UE.

Absolwent w szczególności wykaże się następującymi cechami, umiejętnościami, zdolnościami i wartościami:

Intelektualnymi

 • umiejętności badawcze: umiejętność lokalizowania informacji i gromadzenia odpowiednich informacji;
 • efektywne wykorzystanie różnych ilościowych i jakościowych technik badawczych w naukach społecznych;
 • umiejętność korzystania zarówno z analizy, jak i syntezy, wyciągania wniosków, formułowania i testowania hipotez oraz budowania teorii.

Praktycznymi

 • umiejętności komunikacji, prezentacji, interakcji;
 • umiejętność tworzenia prognoz uwzględniających różne okresy;
 • umiejętność stosowania zasad dyplomacji i prawa międzynarodowego w szerokim zakresie sytuacji i organizacji;
 • komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim;
 • teambuilding – umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu;
 • umiejętności mediacyjne;
 • umiejętność planowania.

Osobistymi i społecznymi

 • efektywne zarządzanie czasem i zasobami;
 • efektywne wykorzystanie IT, w szczególności Internetu, w celach zawodowych;
 • umiejętności osobiste i przywódcze, w tym wykorzystywanie inicjatywy grupowej, samodzielność i praca zespołowa;
 • praca w środowisku wielokulturowym;
 • kreatywne i innowacyjne myślenie prowadzące do rozwiązywania konkretnych problemów;
 • umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu.

 

Do wyboru

EUROPA I INTEGRACJA EUROPEJSKA: GOSPODARKA I POLITYKA

Moduł ma na celu analizę procesu integracji europejskiej w kontekście Europy rozumianej jako kontynent – ​​szerszy i bardziej złożony niż sama UE. Zajęcia połączą wiedzę studenta na temat procesu integracji europejskiej ze współczesnymi wyzwaniami dla Europy sensu largo, procesem integracji, miejscem UE w stosunkach międzynarodowych, alternatywami geopolitycznymi, polityką regionalną i obszarami polityki UE. Studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat procesu integracji, krytycznie przeanalizują strukturę i funkcjonowanie instytucji UE, omówią potencjalne kierunki rozwoju UE oraz ocenią wpływ odpowiednich interesariuszy. Moduł będzie kładł nacisk na ekonomiczny, polityczny i społeczny wymiar integracji europejskiej.

CYWILIZACJE TRANSATLANTYCKIE? - RÓŻNICE KULTUROWE I POLITYCZNE

Moduł składa się z trzech części. Pierwsza część skupi się na podstawowych koncepcjach, które ukształtowały współczesny porządek polityczny w tzw. „cywilizacji zachodniej”. Studenci będą studiować odpowiednie teorie filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa, praworządności, praw człowieka i ich ochrony oraz dążenia do szczęścia. W drugiej części skupimy się na ewolucji alternatywnych modeli organizacji społecznej za Atlantykiem w takich obszarach jak konstytucjonalizm, kultura polityczna czy stosunek do religii. Studenci będą dyskutować o roli organizacji regionalnych (Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Państw Amerykańskich) w odniesieniu do koncepcji suwerenności. Część trzecia dostarczy analizy porównawczej między Stanami Zjednoczonymi a UE w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak integracja regionalna, migracja, terroryzm oraz rola państwa w czasach zjednoczonej Europy i amerykańskiej dominacji globalnej.

ZAMÓWIENIA FINANSOWE UE I METODOLOGIA PISANIA WNIOSKÓW

Ten kurs jest wprowadzeniem do mechanizmów finansowania publicznego, pisania wniosków i podstaw zarządzania projektami UE. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy potrzebnej studentom do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie UE. Studenci zdobędą również podstawowe umiejętności potrzebne do zarządzania projektami finansowanymi przez UE. Innymi słowy, jego głównym celem jest pomoc uczniom w rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania, pozyskiwania funduszy i raportowania. Ten kurs łączy wiedzę prawną, finansową i menedżerską, które są niezbędne do pracy z projektami finansowanymi ze środków publicznych. Jednocześnie daje uczniowi perspektywę praktyków.

PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

UE tworzy sui generis porządek prawny, jednoczący 27 państw członkowskich. Prawo UE staje się coraz ważniejsze, wpływając na codzienną pracę przedsiębiorstw, rządów, a także życie 500 milionów obywateli UE. W taki czy inny sposób 70% krajowych przepisów i regulacji ma swoje źródło w Brukseli. Ten kurs pozwoli studentom zapoznać się z podstawami prawa UE. Jak UE w obecnym kształcie rozwijała się na przestrzeni dziesięcioleci? Czym jest system instytucjonalny UE? Jak przyjmowane są prawa w UE? Jaki jest wpływ prawa UE w państwach członkowskich. Jak funkcjonuje unijny system ochrony prawnej? Jakie są źródła prawa UE? To tylko kilka pytań, które zostaną omówione w tym kursie. Wiele uwagi zostanie zwrócona na innowacje wprowadzone wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Ostatnia część tego kursu skupi się na jednym konkretnym źródle prawa UE, a mianowicie na zasadach ogólnych. Zasady te zostały wprowadzone do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości już w latach 60. XX wieku. Są to zasady prawa, które nie zostały ustanowione w traktatach założycielskich, ale które Trybunał orzekł, są nierozerwalnie związane z każdym systemem prawnym.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.002280.000.000.00
European Administration
studia stacjonarne
rok rok
2 raty (€)2 x 2280 €2 x 2400 €
opłata za rok (€)4560 €4800 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2280 €4560 €
rok2 x 2400 €4800 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.