Specjalność na kierunku Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów HR oraz profesjonalnej kadry kierowniczej ds. personalnych w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego - planowanie i dobór kadr, ocenianie, motywowanie, doskonalenie zawodowe pracowników, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu. Przygotowują się do budowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Ponadto studenci mają możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych.

Charakterystyka specjalności

 • Specjalność ta kształtuje umiejętności profesjonalnego, systemowego postrzegania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze zarządzania ludźmi.
 • Specjalność przekazuje wiedzę oraz kluczowe umiejętności do bezpośredniego wykorzystania w bardzo różnych organizacjach (poczucie nabycia „namacalnych” i jednocześnie bardzo uniwersalnych umiejętności).
 • Program sekwencyjnie wprowadza w problemy zarządcze i metodycznie wykorzystuje umiejętności zdobyte wcześniej przez studenta do rozwiązywania problemów o coraz większym stopniu złożoności.
 • Program, zachowując walory akademickości, ma charakter bardzo praktyczny, co wynika zarówno z bogatego doświadczenia praktycznego osób prowadzących zajęcia, jak i z wykorzystywania interaktywnych metod nauczania.
 • Program zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia uwzględniające, obok klasycznego zarządzania, wiedzę psychologiczną, ekonomiczną i prawną.

Co świadczy o unikalności tego programu?

 • Program został stworzony w oparciu o doświadczania praktyków biznesu i we współpracy z nimi. Zawiera treści ciekawe i utylitarne.
 • Dostarcza uniwersalnych kompetencji zawodowych potrzebnych w każdym rodzaju organizacji (gospodarczych i publicznych).
 • Stanowi solidną bazę pod studia magisterskie i/lub podyplomowe w obszarze nauk społecznych, zwłaszcza ekonomicznych.
 • Jest znacząco wzbogacony o wiedzę i umiejętności psychologiczne.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobędzie student?

Student, który wybierze specjalność ‘Zarządzanie Zasobami Ludzkimi’, wzbogaci się:               

 • w obszarze wiedzy – pozna uwarunkowania i przebieg procesów ZZL, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kadrowego. Zrozumie znaczenie funkcji personalnej w organizacji. Zaznajomi się z najważniejszymi regulacjami prawa pracy.
 • w obszarze umiejętności – nauczy się tworzyć politykę kadrową organizacji z uwzględnieniem jej celów strategicznych i wymogów otoczenia. Będzie potrafił zorganizować i przeprowadzić profesjonalną rekrutację i dobór pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych. Dowie się, jak budować systemy motywacyjne na bazie racjonalnej polityki płac. Nauczy się stosować profesjonalne i adekwatne do potrzeb organizacji systemy oceniania i programy szkoleniowe. Konstruować będzie ścieżki awansu zawodowego z wykorzystaniem zasad zarządzania kompetencjami i zarządzania talentami. Przejdzie trening efektywnego komunikowania się, zarządzania konfliktem w oparciu o negocjacje i mediacje. Doskonalić będzie postawę etyczną, samoświadomość i dojrzałość emocjonalną.

Jakie są możliwości pracy dla absolwentów specjalności?

Pogłębiona wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi może być wykorzystana zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do zajmowania stanowisk specjalistów ds. personalnych oraz doradców i konsultantów HR. Potrafią stworzyć spójny system kadrowy we własnym przedsiębiorstwie.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie Zasobami Ludzkimi’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo pracy
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi
 • Systemy motywowania i oceniania pracowników
 • Profesjonalny dobór kadr

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

VI semestr:

 • Prawo pracy
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi
 • Systemy motywowania i oceniania pracowników
 • Profesjonalny dobór kadr

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5340 zł5460 zł5580 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1335 zł 4 x 1365 zł 4 x 1395 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4740 zł4860 zł4980 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł 4 x 1245 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5340 zł 4 x 1335 zł
rok5460 zł 4 x 1365 zł
rok5580 zł 4 x 1395 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł
rok4980 zł 4 x 1245 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować