Oferta edukacyjna

 1. Czy wszystkie specjalności są realizowane niezależnie od wielkości grupy i kiedy trzeba je wybrać?
  Specjalności na kierunkach są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów oraz od możliwości zebrania minimalnej grupy. Oznacza to, że jeśli wszystkie specjalności będą się cieszyły takim samym zainteresowaniem, wszystkie zostaną uruchomione. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdyby któraś z interesujących nas specjalności, nie mogła zostać uruchomiona, Dziekan indywidualnie może wydać decyzję o umożliwieniu nam pisania pracy dyplomowej z danej dziedziny.
 2. Czy w ofercie jest specjalność Reklama lub Komunikacja?
  W ramach oferowanych specjalności nie posiadamy stricte Reklamy czy też Komunikacji, nie mniej jednak posiadamy obszary specjalnościowe pokrywające się z tą tematyką. Mamy tutaj na myśli takie specjalności jak Digital marketing na kierunku Zarządzanie I stopnia lub E-commerce na kierunku BA in Management w języku angielskim.
 3. Jakie są specjalności na studiach w języku angielskim?
  Na kierunkach anglojęzycznych posiadamy m.in. takie specjalności, jak:
  1. Tourism and Travel Management
  2. Logistics
  3. E-commerce
  4. European studies
  5. European Administration
  6. Leadership and Statecraft
  7. Strategic Leadership
  8. Big Data Management
  9. Event Management
  Oczywiście są one możliwe do realizowania w zależności od konkretnego kierunku oraz stopnia studiów. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/.
 4. Jaka jest gwarancja dla studenta, że kierunek, który mnie interesuje zostanie otwarty? Czy może wystąpić sytuacja w której student będzie musiał realizować kierunek, który go nie interesuje? Ponieważ taką specjalizacje wybierze większość.
  O uruchomieniu kierunku, jak również konkretnej specjalności decyduje Rada Wydziału. Oczywiście może dojść do sytuacji, że nie zostanie osiągnięta minimalna liczba osób zapisanych na dany kierunek, jednak w takiej sytuacji decyzja o zmianie kierunku, czy też specjalności pozostawiana jest studentowi.
 5. Czy Uczelnia wydaje podwójny dyplom?
  Tak, posiadamy kierunki realizowane w języku wykładowym angielskim, przy tworzeniu, których współpracowaliśmy z Coventry University. Dzięki tej współpracy posiadamy kierunki, zarówno na poziomie I, jak i II stopnia, po ukończeniu których Absolwent otrzymuje dwa dyplomy – dyplom Uczelni Łazarskiego oraz dyplom Coventry University z Wielkiej Brytanii.
 6. Czy odbywają się wykłady online? (tylko i wyłącznie)
  Zasadniczo nie. Natomiast w ostatnim czasie począwszy od 15 marca 2020 roku wszystkie wykłady odbywały się w trybie zdalnym. Cenną dla studentów wartością było utrzymanie dotychczasowego planu zajęć.
 7. Czy mają Państwo partnera przy specjalności Zarządzanie w branży gier wideo>
  Tak, program specjalności Zarządzanie w branży gier wideo został  przygotowany przy współpracy z m.in. dwoma głównym partnerami – Klabater SA oraz Walkabout Games Sp. z o.o..
 8. Czy po roku studiów stacjonarnych jest możliwość przeniesienia się na niestacjonarne ?
  Tak, przeniesienie się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne po roku jest możliwe.
  Warto pamiętać, że zważając na liczbę godzin realizowanych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, o wiele łatwiej zmienić formę kształcenia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, niż odwrotnie. W przypadku przenosin ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne, Dziekan może wydać decyzję o konieczności uzupełnienia różnic programowych z zakresu wybranych przedmiotów. 
 9. Czy Zarządzanie projektami jest prowadzone przez praktyków?
  Tak, specjalność Zarządzanie projektami jest prowadzona przez praktyków z wieloletnim stażem z różnych obszarów oraz branż. Kierunek Zarządzanie realizowany jest w sposób niezwykle praktyczny.
 10. Czy wszystkie kierunki/specjalizacje będą realizowane w trybie niestacjonarnym? I czy istnieje możliwość uczestnictwa, w zajęciach trybu studiów stacjonarnych podczas studiowania w trybie niestacjonarnym?
  W ramach oferty edukacyjnej, część kierunków jest realizowana zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych, jednak są kierunki, które są dostępne jedynie w jednej formie, jak na przykład studia anglojęzyczne, które są możliwe do realizowania jedynie stacjonarnie. Odnośnie możliwości uczęszczania na zajęcia prowadzone w innym trybie niż ten podstawowy, jest to możliwe w przypadku pojedynczych przedmiotów i po uzyskaniu indywidualnej zgody Dziekana Wydziału. Przypominamy również, że jeśli prośba jest uzasadniona, istnieje również możliwość realizowania przedmiotów w trybie eksternistycznym.
 11. Czy na studiach magisterskich można dostać stypendium naukowe? Od którego semestru i na jakich warunkach?
  Uzyskanie stypendium naukowego (tzw. Stypendium Rektora) jest możliwe na każdym etapie studiowania, bez względu na stopień studiów, a w przypadku studiów magisterskich uzupełniających, również student I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia. Warto pamiętać, że stypendium to wydaje się na wniosek, przy założeniu, że Student osiągnął wyróżniające się wyniki w nauce, czyli średnią arytmetyczną ocen, nie niższą niż 4,30 ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia na danym kierunku studiów, uzyskaną za rok studiów w poprzednim roku akademickim.
  Dodatkowo, wśród oferowanych stypendiów oferujemy:
  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. zapomoga.
  Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie https://www.lazarski.pl/pl/znizki-i-stypendia-dla-studenta/.
 12. Jak wygląda nauka języków obcych na uczelni? Ile jest lekcji tygodniowo ? I jak wygląda plan studenta pierwszego roku na wydziale Ekonomii i Zarządzania?
  W zależności od stopnia studiów, jakim zainteresowany jest Kandydat Wydziału Ekonomii i Zarządzania, w ramach programu studiów znajduje się jeden lub dwa języki obce. Język angielski obowiązkowy oraz w przypadku studiów licencjackich – jeden dodatkowy język do wyboru – francuski, niemiecki lub rosyjski. W przypadku studiów stacjonarnych w tygodniu nauki są 4 godziny zajęć z języka angielskiego (2x2h) oraz 2 godziny języka dodatkowego. W przypadku studiów niestacjonarnych, w ramach zjazdu 2 godziny angielskiego oraz 4h języka dodatkowego (2x2h).
  Odnośnie planu zajęć, jest on układany w oparciu o siatki graficzne zajęć udostępniane przez Dziekanat Wydziału, więc rozkład obowiązkowych przedmiotów co semestr się zmienia.
 13. Czy po 1 roku można się przepisać z jednego kierunku na drugi?
  Jak najbardziej, istnieje możliwość zmiany kierunku po pierwszym roku, jak również na każdym etapie edukacji. Najważniejszą kwestią są tu jednak różnice programowe wynikające z zakresu materiału, jak również godzin wykładowych. Osoba zainteresowana zmianą kierunku w ramach Wydziału, bądź zmianą na kierunek oferowany w ramach innego Wydziału, składa stosowne podanie do Dziekana w celu ustalenia możliwości przeniesienia realizowanych dotychczas przedmiotów. Warto zaznaczyć, że różnice programowe są znacznie mniejsze, gdy przenosimy się w ramach Wydziału.
 14. Czy jest możliwość nauki na studiach anglojęzycznych niestacjonarnych?
  Nie, na Uczelni Łazarskiego, kierunki anglojęzyczne mamy jedynie w formie studiów stacjonarnych.
 15. Czy zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia i czy jest możliwość indywidualnego toku studiów? I ewentualnie w jakich godzinach są zajęcia w ciągu dnia?
  W zależności od formy realizowania programu, jak również kierunku studiów, Studenci mają możliwość układania indywidualnych planów zajęć w oparciu o siatki graficzne zajęć udostępniane przez Dziekanaty przed każdym semestrem. Oczywiście w przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co drugi weekend (bez piątków) i z racji wymagań programowych zajęcia odbywają się mniej więcej od godziny 8:00 do 17:00. Jeśli chodzi natomiast o studia realizowane w formie stacjonarnej – wybór grup jest o wiele większy, dzięki czemu zajęcia są realizowane przez studentów w przeciągu 3-4 dni roboczych, w zależności o kierunku oraz roku studiów. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja na konkretnych semestrze nauki, że ten plan zajęć będzie uwzględniał pojedyncze godziny w jeden dodatkowy dzień. Zaznaczamy jednak, że to Student ostatecznie układa plan zajęć w oparciu o swoje potrzeby oraz możliwości.
 16. Czy można gdzieś zobaczyć przykładowy plan zajęć dla danego kierunku?
  Przykładowe siatki graficzne zajęć są udostępniane przez Biuro Rekrutacji, warto jednak pamiętać, że mają one charakter poglądowy i nie gwarantują, że w danym semestrze będą one wykorzystane. Zazwyczaj do wglądu są plany roku poprzedzającego.
 17. Czy można samodzielnie układać sobie plan zajęć, aby pogodzić to z pracą?
  Tak, na naszej Uczelni Studenci mają możliwość układania indywidualnych planów zajęć, na podstawie przekazywanych przez Dziekanat siatek graficznych grup przedmiotowych. Przed każdym semestrem siatki są udostępniane na kontach Studentów (wirtualna Uczelnia) dzięki czemu Studenci z wyprzedzeniem mogą zapoznać się z możliwościami i dostosować układ zajęć do swoich potrzeb.
 18. Czy w czasie roku można się przepisać z jednej specjalności na drugą np. z zarządzaniu zasobami ludzkimi na innowacje i przedsiębiorczość?
  Tak, istnieje możliwość zmiany specjalności po uzyskaniu zgody Dziekana. Warto pamiętać, że w ramach zmiany specjalności mogę wystąpić różnice programowe niezbędne do uzupełnienia. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że data obrony zostanie przesunięta.
 19. Czy mogę studiować dwa kierunki jednocześnie?
  Tak, począwszy od pierwszego roku, można studiować równolegle na dwóch kierunkach. W przypadku, jeśli Student począwszy od pierwszego roku podejmuje decyzję o nauce w ramach dwóch kierunków, procedura rekrutacyjna wygląda tak samo, jak w przypadku podejmowania studiów na jednym kierunku. Jeśli natomiast Student jest zainteresowany podjęciem kolejnego kierunku podczas nauki na dalszym etapie edukacji, w takiej sytuacji należy zgłosić się do Dziekana Wydziału o zgodę oraz wydanie decyzji dotyczącej przedmiotów pokrywających się. Możliwość studiowania równoległego tyczy się również studiowania równoległych specjalności na danym kierunku.
 20. Czy po kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence można zrobić aplikację, taką samą jak po kierunku prawo?
  Nie, nie jest możliwe podejście do aplikacji bezpośrednio po studiach licencjackich na kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence. Według polskiego prawa, możliwość podejścia do aplikacji istnieje jedynie po ukończeniu 5-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo. Zachęcamy jednak do pogłębiania wiedzy, dzięki czemu po skończeniu studiów licencjackich
  można aplikować w ramach uznania pokrywających się przedmiotów na Prawo i skrócić czas trwania programu na Prawie jednolitym magisterskim.
 21. Czy przygotowują Państwo studentów do aplikacji?
  Nasi Studenci Prawa mają możliwość kreowania programu studiów począwszy od 3 roku studiów w postaci wyboru przedmiotów kierunkowych, w ramach których są również przedmioty przygotowujące do aplikacji, realizowane w postaci testów. Dodatkowo również po ukończeniu studiów nasi Absolwenci mają możliwość uczestniczenia w organizowanym kursie wakacyjnym  o charakterze intensywnego repetytorium do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.
 22. Czy jest jakaś szczególna różnica w prowadzeniu zajęć między kierunkiem Prawo a Prawo w biznesie ?
  Prawo w biznesie ma większy komponent zajęć praktycznych i de facto wszyscy wykładowcy są praktykami.
 23. Z czego najlepiej zrobić magisterkę po kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence?
  Jeśli chodzi o kontynuację nauki na studiach magisterskich po Aviation Law and Professional Pilot Licence, decyzja należy oczywiście do absolwenta oraz jego zapatrywań na dalszą karierę. Student może tu liczyć na bezpośrednią rozmowę z Dziekanem Wydziału, jego rekomendacje i rady.
 24. Czy po kierunku Law in Business Management również nie można robić aplikacji?
  Nie, nie jest możliwe podejście do aplikacji bezpośrednio po studiach licencjackich Law in Business Management. Według polskiego prawa, możliwość podejścia do aplikacji istnieje jedynie po ukończeniu 5-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo. Zachęcamy jednak do pogłębiania wiedzy, dzięki czemu po skończeniu studiów można aplikować w ramach uznania pokrywających się przedmiotów na Prawo i skrócić czas trwania programu na Prawie jednolitym magisterskim.
 25. Jak wyglądają zajęcia na Prawie? Czy jest dużo nauki pamięciowej, czy zajęcia są praktyczne na realnych przykładach?
  Dzięki różnorodnym formom kształcenia na Prawie, student ma możliwość pozyskiwania wiedzy w ramach wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz seminariów. Oczywiście, w związku z charakterystyką kierunku oraz nauki prawa, część materiału jest niezbędna do zapamiętania. Wykładowcy jednak zaznaczają na zajęciach, że najważniejsza jest biegłość w poruszaniu się po zapisach kodeksów i umiejętność kojarzenia zależności prawnych. Nabycie tej wiedzy umożliwiają ćwiczenia oraz konwersatoria, gdzie Studenci pracują na kazusach oraz realnych sytuacjach pod opieką Praktyków.  
 26. Czy dla studentów Wydziału Medycznego są przewidziane stypendia naukowe?
  Tak, stypendium naukowe jest przyznawane również na Wydziale Medycznym, co reguluje Regulamin Komisji Stypendialnej, wedle którego 10% studentów na danym kierunku otrzymuje stypendium na podstawie wyników za ostatni rok.
 27. Czy program nauczania różni się od tego na uniwersytetach medycznych, np. WUM?
  Program kształcenia na kierunku lekarskim Uczelni Łazarskiego wyróżnia się profesjonalizacją i humanizacją podejścia do kształcenia. Baza programowa uregulowana standardem dla kierunku lekarskiego, została na Uczelni Łazarskiego wzbogacona o elementy kształcenia praktycznego tj. „podstawy medycyny ratunkowej z elementami medycyny katastrof”; „zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych” i dodatkowymi szkoleniami z zakresu np. wkłuć doszpikowych, czy też ultrasonografii oraz elementami takimi jak: „bezpieczeństwo pacjenta i lekarza”, „medycyna przeciwstarzeniowa”; czy też „psychologia żywienia” i „psychologia stresu”. Ponadto od czwartego roku studiów wprowadzone są jako działania wzbogacające proces kształcenia i ugruntowujące wiedze studenta, zajęcia przygotowujące do lekarskiego egzaminu końcowego.
 28. Czy planowane jest umożliwienie studiowania w języku angielskim ?
  Nie, na ten moment Uczelnia nie planuje uruchomienia kierunku lekarskiego w języku angielskim.
 29. Czy planowane jest otwarcie kierunku lekarsko - dentystycznego ?
  Nie, Uczelnia nie planuje w najbliższym czasie otworzenia kierunku lekarsko-dentystycznego.
 30. W jaki sposób odbywają się obecnie (w dobie pandemii) zajęcia z anatomii i histologii (chodzi mi szczególnie o brak dostępu do preparatów, itd.)?
  Wszystkie zajęcie prowadzone są w formie online. W przypadku zajęć z anatomii, w naszym prosektorium prowadzący przed kamerą pokazuje struktury na żywo, łącząc się online ze studentami. Jednocześnie te struktury są udostępniane w ramach atlasów, w formie 3D, a także w formie prezentacji, zdjęć i materiałów uzupełniających. Do tego odbywają się wykłady oraz seminaria, które są prowadzone w formie webinariów. Jeśli chodzi o zajęcia z histologii to odbywają się one na takiej samej zasadzie, ponieważ nasze laboratorium jest wyposażone w najnowszy sprzęt mikroskopowy, umożliwiający nagrywanie, fotografowanie oraz przesyłanie obrazów. Tak samo studenci mają prowadzone wykłady, seminaria oraz ćwiczenia, na których omawiają przedstawiane preparaty.
 31. Czemu warto wybrać Uczelnię Łazarskiego (WM)?
  Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego kształci studentów w małych grupach seminaryjnych, ćwiczeniowych, jak i klinicznych (4-osobowe), co prowadzi do indywidualizacji procesu kształcenia i budowania relacji mistrz - uczeń. Ponadto, infrastruktura umożliwia studentom dostęp do najnowszych technologii, materiałów oraz preparatów, co wpływa zarówno na komfort, jak i jakość procesu uczenia. W ramach infrastruktury Uczelni znajduje się Centrum Symulacji Medycznych, wyposażone w fantomy najnowszej generacji, w którym studenci doskonalą swoje umiejętności praktyczne, zarówno poprzez kształcenie przy wykorzystaniu fantomów, trenażerów jak i przy współudziale pacjentów standaryzowanych. Podejście prostudenckie władz wydziału jak i kształtowana w procesie dydaktycznym relacja mistrz-uczeń przekłada się także na rozwój naukowy studentów, którzy biorą czynny udział w pracach kół naukowych, spotkaniach ze znamienitymi lekarzami z kraju i zagranicy, partycypują w badaniach naukowych lub sami je prowadzą, czy też uczestniczą i współorganizują spotkania studenckiego Forum Wiedzy Medycznej. W ciągu pierwszych trzech lat działalności dwóch studentów otrzymało nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów, kilkanaście osób otrzymało nagrody Rektora UŁa, za dokonania naukowe. Ponadto budowanie wyżej wymienionych relacji wzmacnia proces dydaktyczny o aspekt humanizacyjny, dlatego też studenci biorą czynny udział w pracach wolontariackich oraz włączają się w różnorodne inicjatywy społeczne takie na przykład jak: szkolenia z zakresu ratownictwa dla dzieci, czy też praca na rzecz domów opieki.
 32. Dlaczego studia na UŁ są droższe o ok 10 tys. niż np. Na WUM. Czy przekłada się to na jakość nauki, jeśli tak to w jaki sposób?
  Tak, przede wszystkim, przekłada się to na bardzo wysoki poziom kształcenia, bardzo małe grupy studenckie oraz indywidualizacje procesu nauczania, a więc na te elementy, które mają bardzo duże znaczenie. Tylko małe grupy studenckie, kliniczne pozwalają na realne przećwiczenie wszystkiego podczas nauki medycyny. Każdy student może podejść do pacjenta, może partycypować w procesie diagnostycznym, w procesie leczenia. Ponadto, zapewniamy jako Uczelnia najnowszy sprzęt, najnowsze rozwiązania, Centrum Symulacji Medycznych z wysokiej klasy sprzętem, a także możliwość preparacji. Studenci mają pełny, szeroki dostęp do infrastruktury, preparatów, a także do najwyższej jakości procesu kształcenia. Uczelnia bardzo zwraca uwagę na opinie studentów, a także procesy weryfikacji jakości kształcenia.
 33. Wydział Lekarski UŁA dopiero buduje swoją pozycję na rynku medycznym w PL, w jaki sposób konkuruje z prestiżowym WUM?
  Nasza Uczelnia bardzo chętnie współpracuje z każdą Uczelnią. Jesteśmy po to żeby się rozwijać, żeby dawać możliwie najlepszą edukację naszym studentom, najlepsze możliwe warunki kształcenia. Naszych działań, czy warunków kształcenia nie traktujemy jako narzędzi konkurencyjnych. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby się rozwijać i stwarzać, jak najlepsze warunki rozwoju dla studentów. Współpracujemy z IFMSA, czyli z narodową organizacją studencką, która jest bardzo mocno rozwinięta na innych uczelniach, w tym również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie mamy wspólne dwa koła. Razem współpracujemy i z nikim nie rywalizujemy.
 34. Czy dużo osób odpada na pierwszym roku?
  Nacisk na poziom nauczania, powoduje, że mamy duży odsiew, który waha się między 20% a 30%. Mimo tego, że Uczelnia ma pro studenckie podejście, jest bardzo otwarta dla studentów, to jest też wymagająca i bardzo mocno kładzie nacisk na proces kształcenia. 
 35. W jakich obszarach Wydział Lekarski UŁA wypada gorzej niż WUM?
  Mamy oczywiście krótszą historię prowadzenia kierunku lekarskiego i mniejsze dokonania naukowe; i tu wypadamy gorzej. Ale na tym koniec.  Uczelnia Łazarskiego stara się, aby zapewnić jak największy komfort studiowania. Nowoczesne i najlepsze zaplecze infrastrukturalne, zarówno w prosektorium, laboratoriach, jak i Centrum Symulacji Medycznych stanowi ważny aspekt w wygodzie studiowania i przyswajania wiedzy.  Bardzo ważna jest dla nas opinia studentów, dlatego też odpowiadając na potrzeby przyszłych lekarzy, zajęcia prowadzone są w małych zespołach, dzięki czemu ograniczona liczba w grupie sprzyja polepszeniu komunikacji na linii student-wykładowca oraz niejednokrotnie daje możliwość zadawania wielu pytań rozwiewających wątpliwości co do zakresu omawianego materiału. Kadra dydaktyczna jest dostępna dla studentów w każdym momencie zapewniając wsparcie zarówno w kwestiach podstaw programowych, jak również indywidualnych zainteresowań oraz wolontariatów. Zachęcamy studentów do brania udziału w różnego rodzaju konferencjach, kołach naukowych, organizacjach oraz warsztatach.
 36. Czy anatomii studenci uczą się tylko na pierwszym roku?
  Nie, anatomia jest przedmiotem, który trwa trzy semestry, zatem jest również realizowany na pierwszym semestrze drugiego roku.
 37. Jak wygląda nauka języków obcych na Uczelni Łazarskiego?
  Nauka języków na Uczelni Łazarskiego jest różnorodna w zależności od Wydziału oraz kierunku studiów. W programie studiów może być jeden lub dwa języki do zrealizowania w określonej liczbie godzin. Zachęcamy do zapoznania się programami studiów, które są dostępne na stronie każdego kierunku.
  Studenci mają również możliwość skorzystanie z szerokiej oferty kursów języków, których nie ma w programie studiów. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio ze Studium Języków Obcych - https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/studium-jezykow-obcych/o-nas/.

Erasmus+

 1. Jakie międzynarodowe programy wymiany uczelnianej oferują Państwo typu np. Erasmus+? Czy są też jakieś inne?
  Na naszej Uczelni wymianą studencką zajmuje się Sekcja Programów Międzynarodowych. W ramach oferty umożliwiamy studentom i absolwentom wyjazdy w ramach projektów:
  • Erasmus+ Studia (jeden bądź dwa semestry studiów za granicą),
  • Erasmus+ Praktyki (praktyki studenckie za granicą),
  • Erasmus+ Staże absolwenckie (staże zagraniczne dla absolwentów),
  • Wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni).
  Osoby zainteresowane są proszone o kontakt bezpośrednio z Sekcją Programów Międzynarodowych lub sprawdzenie strony.
  Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej.
 2. Czy oprócz wyjazdów na Erasmus jest możliwość wyjazdów na płatne praktyki studenckie za granice?
  Tak, nasza Sekcja Programów Międzynarodowych oferuje zarówno płatne praktyki zagraniczne, jak również staże po ukończeniu studiów. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z naszą Sekcją, która wyjaśni warunki rekrutacji na programy Erasmus+ Praktyki (praktyki studenckie za granicą) oraz Erasmus+ Staże absolwenckie (staże zagraniczne dla absolwentów). Poniżej kontakt do Sekcji Programów Międzynarodowych.

  Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
  Katarzyna Zielińska
  erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
  (+48) 22 54 35 365
 3. Czy studenci wyjeżdżają na wymiany (Wydział Medyczny)?
  Tak, istnieje możliwość wyjechania na wymianę międzynarodową dla studentów kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym choć obecnie jedynie na praktyki/staże absolwenckie/wyjazdy krótkoterminowe.  Wymiany te organizowane są w ramach porozumień międzyuczelnianych oraz organizacji studenckich zrzeszających medyczne uczelnie w Polsce, np. IFMSA. Informacje dotyczące dostępnych wymian studenckich są ustalane na dany rok akademicki, a informacje odnośnie możliwości skorzystania z oferty udziela Sekcja Programów Międzynarodowych.
 4. Czy będąc na studiach niestacjonarnych można wyjechać na Erasmusa+? Jeśli tak, jak to wygląda. Czy kończąc uczelnie dostajemy dwa dyplomy polski i międzynarodowy?
  Tak, na studiach niestacjonarnych również można skorzystać z programu Erasmus+. W Sekcji Programów Międzynarodowych należy zgłosić swoją kandydaturę w wyznaczonym terminie i zaczekać na wynik postępowania rekrutacyjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku student wybiera partnerską Uczelnię, do której chciałby przyjechać. Po czasie spędzonym na Uczelni Partnerskiej otrzymuje się zaświadczenie z wykazem zrealizowanych przedmiotów i efektów kształcenia. Nie otrzymuje się podwójnego dyplomu, tylko sam dyplom Uczelni Łazarskiego, ale w suplemencie do dyplomu widnieje informacja odnośnie efektów kształcenia uzyskanych w Uczelni Partnerskiej. Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.
 5. Czy student pierwszego roku może aplikować na wymianę zagraniczną?
  Nie, studenci mogą aplikować po pierwszym roku studiów do programu wymiany międzynarodowej.

Staże, Praktyki i Praca

 1. Gdzie na kierunku administrowanie ruchem  lotniczym odbywają się praktyki?
  Praktyki na kierunku Administracja o specjalności Administrowanie ruchem lotniczym odbywają się w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  
  Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Działem Praktyk i karier – mail: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl , praktyki_eiz@lazarski.edu.pl
 2. Jeżeli chodzi o praktyki, czy miejsce praktyk jest narzucane przez uczelnię, czy student może sam wybrać miejsce odbywania praktyk?
  Tak, student może sam wybrać miejsce odbywania praktyki. Jeśli więc Student jest zainteresowany odbyciem obowiązkowych praktyk w wybranym przez siebie miejscu musi to zgłosić się do Działu Praktyk i Karier, aby uzyskać stosowny dokument dla opiekuna praktyki.
 3. Czy dla studentów studiów niestacjonarnych praktyki odbywają się w weekendy czy przez całe 4 tygodnie od poniedziałku do piątku?
  Jeśli chodzi o studentów realizujących program w formie niestacjonarnej, praktyki mogą być realizowane na różne sposoby, po uzgodnieniu z opiekunem praktyk. Niejednokrotnie osoby pracujące, które zawodowo są związane z kierunkiem studiów mogą zostać zwolnione z konieczności odbywania praktyk z tytułu podejmowanej pracy. Warto pamiętać jednak, aby wszystkie wątpliwości rozważać przy współpracy z Dziekanem oraz opiekunem praktyk. 
 4. A praktyki? czy są w każdym semestrze? Jak się to odbywa? Czy uczelnia w tym pomaga?
  Praktyki są realizowane w zależności od stopnia, jak i formy studiów, jednak nie są one przewidziane obligatoryjnie na każdym semestrze. Największą liczbę praktyk przewiduje program Prawa realizowanego w formie studiów stacjonarnych, gdyż na tym kierunku są to dwie pełnowymiarowe, miesięczne praktyki – administracyjna oraz karma lub cywilna. W większości przypadków są one realizowane po drugim roku w przerwie wakacyjnej, jednak w przypadku kierunków o profilu praktycznym są one realizowane w trakcie roku akademickiego. Oczywiście nasz Dział Praktyk i Karier pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktyk, jak również umożliwia przeprowadzenie ich w miejscu wskazanym przez studenta.
 5. Proszę o informacje na temat praktyk, od którego roku są realizowane i czy można je realizować w dowolnym szpitalu?
  Tak, praktyki mogą być realizowane w dowolnym szpitalu, który wyrazi zgodę na przyjęcie studenta, jak również w szpitalach partnerskich, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę. Praktyki rozpoczynają się od pierwszego roku studiów i są realizowane podczas przerwy wakacyjnej w wymiarze jednego miesiąca, czyli 20 dni roboczych.
 6. W jakich szpitalach miałaś praktyki? Czy trudno było się na nie dostać?
  Nasza studentka odbywała praktyki przez 2 lata w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Szpital musiał wyrazić zgodę na praktykę i podpisać umowę.

Rekrutacja

 1. Jaki jest potrzebny wynik na Atestacie dla kandydata z Białorusi przy rekrutacji na kierunek Zarządzanie?
  W przypadku świadectw zagranicznych, w tym również Atestatu uzyskanego na Białorusi, nie ma przeliczanych punktów rekrutacyjnych, a warunkiem przyjęcia jest co do zasady uzyskanie zaliczenia szkoły średniej w postaci wydanego dokumentu, który potwierdza jednocześnie możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych.
 2. Czy jest możliwość przepisania ocen z pokrywających się przedmiotów z uczelni publicznych (UKSW)?
  Tak, istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotów pokrywających się ze wszystkich Uczelni wyższych w Polsce i nie tylko. Najważniejsza kwestia podczas tej procedury to rozpatrzenie podania pod kątem efektów kształcenia oraz liczby zrealizowanych godzin. Należy pamiętać, że oceny pokrywających się przedmiotów, każdorazowo dokonuje Dziekan Wydziału na podstawie podania oraz oficjalnej karty przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu w przypadku ukończonych studiów, jedynie z programów równoległych. 
 3. Proszę o informację, jeśli jestem menadżerem od 10 lat to mogą mi Państwo uznać mój dorobek zawodowy? Jeśli tak to jak to wygląda?
  W ramach procedur oferowanych dla kandydatów posiadamy uznanie dorobku zawodowego, które ma za zadanie docenienie pracy zawodowej i umożliwienie skrócenia programu studiów nawet do 50%. Osoby zainteresowane taką możliwością muszą w pierwszej kolejności złożyć komplet dokumentów w postaci podania, świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie – CV, życiorys, dyplomy oraz certyfikaty ukończonych kursów i programów. Bardzo ważne jest tutaj spełnienie warunku czasu, jaki powinien upłynąć od ukończenia poprzedniego szczebla edukacji – dla studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich jest to 5 lat, a w przypadku studiów magisterskich uzupełniających 3 lata. Na podstawie dokumentów kandydata Tutor, czyli osoba która najrzetelniej może porównać pracę z programem studiów wydaje wstępną opinię, gdzie wskazane są przedmioty możliwe do zaliczenia.
  Jeśli Kandydat jest zainteresowany ukończeniem procedury na zasadach przedstawionych przez Tutora, należy uiścić opłatę za procedurę w wysokości 950 złotych, a następnie podejść do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z przedmiotów wskazanych w opinii. Warto pamiętać, że procedura uznania dorobku zawodowego nie jest przeprowadzana na Wydziale Medycznym oraz kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence.
  Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji tel.: 22 54 35 555 mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
 4. Czy po specjalizacji związanej z zarządzaniem można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Ekonomia ?
  Tak, jak najbardziej. Co ważniejsze, jeśli kierunek studiów licencjackich był realizowany w ramach dziedziny nauk ekonomicznych – tym łatwiej jest się wdrożyć studentowi na studiach II stopnia.  Warto jednak pamiętać, że bez względu na kierunek studiów I stopnia, zawsze można udać się do Dziekana i poprosić o wyznaczenie dodatkowych zajęć, które uzupełnią różnice programowe.
 5. Co jest potrzebne do przyjęcia na uniwersytet dla obywateli białoruskich?
  W celu przyjęcia na studia cudzoziemca, w tym również obywatela Białorusi niezbędna będzie rejestracja w formularzu oraz złożenie kompletu dokumentów:
  1. ankieta osobowa – możliwa do wygenerowania z konta kandydata po uzupełnieniu danych,
  2. świadectwo dojrzałości – w przypadku aplikowania na studia I stopnia,
  3. tłumaczenie do świadectwa – w przypadku zagranicznego dokumentu,
  4. dyplom z suplementem – w przypadku aplikowania na studia II stopnia
  5. tłumaczenie dyplomu i suplementu – w przypadku zagranicznych dokumentów,
  6. dowód tożsamości – do zweryfikowania danych w systemie,
  7. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
  8. potwierdzenie opłaty za pierwszy semestr studiów,
  9. ubezpieczenie zdrowotne na pierwszy rok studiów
  10. certyfikat lub dokument potwierdzający poziom znajomości języka wykładowego.
  Na podstawie powyższych dokumentów, Biuro Rekrutacji przyjmuje kandydata na studia oraz wystawia komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy.
 6. W związku z aktualną sytuacją na świecie, jak wygląda rekrutacja na studia?
  W związku z panującą sytuacją pandemiczną w Polsce i na świecie, rekrutacja przewidziana jest w sposób zdalny. Oznacza to, że aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy przede wszystkim zarejestrować się w formularzu rekrutacyjnym, a następnie dostarczyć do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. Wymagane dokumenty mogą zostać dostarczone na za pośrednictwem poczty, bądź kuriera lub osobiście (bądź za pomocą osób trzecich) do Biura Ochrony na terenie naszego Kampusu, który znajduje się na Świeradowskiej 43. Nasi Pracownicy po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów, jak również podstaw kwalifikacji, w przeciągu 3 dni informują kandydata o ewentualnym przyjęciu. Informacja ta jest przekazywana mailowo, bądź telefonicznie. 
  Oczywiście w przypadku rekrutacji na kierunek lekarski, wygląda to nieco inaczej. W związku z prowadzoną listą rankingową, aby zostać zaproszonym do podjęcia studiów, w pierwszej kolejności niezbędna jest rejestracja online oraz przesłanie skanów dokumentów – świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami oraz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. Na podstawie powyższych skanów prowadzona jest weryfikacja oraz umieszczenie kandydata na liście rankingowej począwszy od osoby, która uzyska najwyższą liczbę punktów rekrutacyjnych z 3 przedmiotów – biologii, chemii ora matematyki lub fizyki. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach oferowanego limitu miejsc, są zapraszane do podjęcia studiów oraz złożenia kompletu oryginałów dokumentów, podobnie jak to się dzieje w przypadku pozostałych kierunków. Warto pamiętać, że w przypadku zwalniania się miejsc na kierunku lekarskim, bądź niedopełnianie przez zakwalifikowanych kandydatów formalności w wyznaczonym do tego terminie, kolejne osoby z listy uzupełniającej są zapraszane do składania oryginałów. Powyższe procedury umożliwiają przyjęcie na zasadzie bezkontaktowej i bezpiecznej.
 7. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne?
  Informacja dotycząca przyjęcia na studia niestacjonarne jest podawana w przeciągu 3 dni od daty złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji. W związku z warunkami kwalifikacji na studia, które przewidują konieczność przedłożenia w oryginale dokumentów uwzględniających między innymi dyplom upoważniający do kontynuowania nauki na studiach wyższych I lub II stopnia, decydująca jest tutaj kolejność zgłoszeń.
 8. Jeśli pracuję w kancelarii prawniczej i chciałbym rozpocząć studia na prawie, a ukończyłem już dwa kierunki i czy można jakoś uznać część przedmiotów, czy moje doświadczenie zawodowe?
  Osoby po studiach oraz z doświadczeniem zawodowym mają możliwość skrócenia toku studiów poprzez dwie procedury – uznania pokrywających się przedmiotów oraz potwierdzenia efektów uczenia się (uznanie dorobku zawodowego). W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie podania oraz stosownych dokumentów potwierdzających wiedzę kandydata uzyskaną zarówno w ramach kształcenia ustawicznego oraz nieformalnego. W związku z możliwościami, rekomendujemy naszym Kandydatom, aby w pierwszej kolejności aplikowali, na podstawie przedmiotów realizowanych na studiach wyższych do 10 lat wstecz, a następnie uzupełniali dokumentację o dorobek zawodowy. Zapraszamy do kontaktu Biura Rekrutacji, które wprost wyjaśni przebieg obu procedur oraz zaproponuje indywidualne rozwiązania – tel.:  22 54 35 555, mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl.
 9. Czy mając dyplom inżyniera uczelni publicznej, czyli zupełnie nie związane studia z prawem lub biznesem, mogę rozpocząć studia drugiego stopnia "Prawo w biznesie"?
  Tak, osoby aplikujące na studia II stopnia są kwalifikowane do przyjęcia na podstawie dyplomu licencjata, bądź inżyniera. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji – tel.:  22 54 35 555, mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
 10. Co trzeba zdawać na maturze, aby aplikować na Prawo i Aviation Law and Professional Pilot Licence? I jakie są progi punktowe na te kierunki?
  Na naszej uczelni warunki kwalifikacji na kierunki z Wydziału Prawa i Administracji nie narzucają studentom konieczności zdawania na maturze konkretnych przedmiotów. Oznacza to, że bez względu na to jaki kierunek nas interesuje – Prawo, czy też Aviation Law and Professional Pilot Licence, kandydat zdaje maturę z tych przedmiotów, z których czuje się najpewniej, a podstawą przyjęcia w pierwszej kolejności jest zdana matura. Zaznaczamy tutaj, że o ile punkty rekrutacyjne są przeliczane przy przyjęciu na Prawo w formie stacjonarnej, na studiach niestacjonarnych oraz Aviation Law and Professional Pilot Licence nie przeliczamy punktów rekrutacyjnych.
 11. Jak wyglądają zniżki dla studentów kierunku Prawo? Jakie musiałabym spełnić warunki, aby otrzymać daną zniżkę?
  Zniżki dla kandydatów na kierunek Prawo są różnorodne pod względem podstawy ich przyznawania. Oczywiście w przypadku osób aplikujących na studia realizowane w formie stacjonarnej są przeliczane punkty rekrutacyjne, gdzie dla osób wyróżniających się wynikami, czyli takich, które podczas przyjęcia uzyskają powyżej 400 punktów rekrutacyjnych oferujemy 30% zniżki na pierwszy rok studiów. Dodatkowo, podczas rekrutacji na studia staramy się docenić nie tylko wyniki, ale również indywidualne pasje oraz zainteresowania naszych przyszłych studentów. W ten sposób powstał program Granty Łazarskiego, dzięki czemu można zyskać nawet 100% zniżki na pierwszy rok studiów.  Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://rekrutacja.lazarski.pl/znizki/ oraz do kontaktu z Biurem Rekrutacji.
 12. Czy istnieje możliwość przeniesienia się z innej uczelni z kierunku lekarskiego lub uznać jakieś przedmioty po kierunku Ratownictwo?
  Jak najbardziej istnieje możliwość przeniesienia się z innej uczelni z kierunku lekarskiego na kierunek lekarski. Podobnie jak w przypadku innych kierunków, kluczową kwestią są tutaj efekty kształcenia oraz wymiar godzin realizowanych na poprzedniej Uczelni. Warto jednak pamiętać, że decyzję podejmuje w tej kwestii indywidualnie Dziekan na podstawie karty przebiegu studiów oraz sylabusów do przedmiotów. 
  Nie ma możliwości uznania przedmiotów z kierunków okołomedycznych, w tym z ratownictwa.
 13. Jakie wymagania należy spełnić aby zostać przyjętym na kierunek lekarski?
  Warunkiem kwalifikacji na kierunek lekarski są wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów - biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki.  Na podstawie wyników są przeliczane punkty rekrutacyjne, a kandydaci są umiejscowieni na liście rankingowej, która jest tworzona według całkowitej liczby zdobytych punktów rekrutacyjnych kandydata. Osoby z najwyższymi wynikami, które mieszczą się w limicie miejsc, zostaną przyjęte na studia.
 14. Jak wygląda rozmowa na Skype o znajomości języka polskiego? W jaki sposób wydawany jest certyfikat?
  Weryfikacja znajomości języka poprzez platformę skype jest to krótka, około 20-30 minutowa, rozmowa z lektorem z naszego Studium Języków Obcych. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać, rozmowa ma swobodny charakter, tematyką może być codzienność, zainteresowania, czy też opowiedzenie kilku słów o sobie. Po przeprowadzonej rozmowie, lektor ocenia poziom znajomości języka i wystawia stosowne zaświadczenie.
 15. Jakie są wymagane dokumenty przy rekrutacji na kierunek Zarządzanie dla osoby z Białorusi z Kartą Polaka? Czy honorujecie certyfikat językowy na poziomie B2 Uniwersytetu Warszawskiego?
  Lista wymaganych dokumentów do procesu rekrutacji dla określonego typu studiów znajduje się na Koncie Kandydata po rejestracji online. Na komplet dokumentów składa się:
  1. ankieta osobowa – możliwa do wygenerowania z konta kandydata po uzupełnieniu danych,
  2. świadectwo dojrzałości – w przypadku aplikowania na studia I stopnia,
  3. tłumaczenie do świadectwa – w przypadku zagranicznego dokumentu,
  4. dyplom z suplementem – w przypadku aplikowania na studia II stopnia
  5. tłumaczenie dyplomu i suplementu – w przypadku zagranicznych dokumentów,
  6. dowód tożsamości – do zweryfikowania danych w systemie,
  7. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
  8. certyfikat lub dokument potwierdzający poziom znajomości języka wykładowego.
  W przypadku certyfikatów językowych uzyskanych na innych Uczelniach, decyzje indywidualne podejmuje Dyrektor Studium Języków Obcych.
 16. Czy można już aplikować? Do kiedy trwa rekrutacja?
  Tak, można już aplikować. Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu i będzie trwała do końca września.
  W przypadku kierunku lekarskiego wszystkie daty oraz przypisane do nich czynności są określone w harmonogramie rekrutacji.
 17. Dzień dobry, w tej chwili studiuję na innej uczelni na 1 roku studiów licencjackich w języku polskim, ale chcę przenieść się do waszej uczelni na studia w języku angielskim. Czy to jest możliwe i jeśli tak to jak mogę potwierdzić biegłość językową? I jakie dokumenty są wymagane do przeniesienia (jestem cudzoziemcem)?
  Tak, jak najbardziej istnieje możliwość zaliczenia pokrywających się przedmiotów oraz przeniesienia się na Uczelnię Łazarskiego. W pierwszej kolejności należy przesłać do Biura Rekrutacji uzupełnione podanie o uznanie pokrywających się przedmiotów wraz z kartą przebiegu studiów uzyskaną w Dziekanacie obecnej Uczelni. Podanie wraz z kartą można przesłać pocztą lub po zeskanowaniu mailem.
  Na podstawie powyższych dokumentów Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określi przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady kontynuacji studiów i uzupełnienia różnic programowych.
  Zmiana języka wykładowego podczas przeniesienia nie wpływa na decyzję Dziekana odnośnie uznania przedmiotów pokrywających się.
  Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu znajomości językowej, może skorzystać z weryfikacji z naszym lektorem poprzez platformę skype. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji, ażeby ustalić dogodny termin.
 18. Dla aplikacji na studia w j. angielskim jest wymagany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2. Czy może takim dokumentem być zdana matura z języka angielskiego ( min. 80% z podstawy i min.60% z rozszerzenia )?  
  Tak, możemy potwierdzić znajomość języka angielskiego z nowej matury. Warunkiem zwolnienia  z posiadania certyfikatu językowego lub weryfikacji poprzez platformę skype, jest uzyskanie min. 90% z poziomu rozszerzonego pisemnego egzaminu z języka angielskiego.
 19. Mają Państwo limity przyjęć, czy jest szansa, że będą jeszcze miejsca we wrześniu na kierunek Prawo?
  Tak, istnieje szansa, że będą jeszcze wolne miejsca we wrześniu, jednak nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Wszystko zależy od tego, z jaką intensywnością będą zgłaszali się kandydaci. Rekomendujemy, aby zgłaszać się do zapisu możliwie najszybciej.
 20. Co zrobić jeżeli jestem zainteresowana kierunkiem Finanse i rachunkowość a ten kierunek jest oferowany tylko przez 3 lata, a mi zależy na otrzymaniu magistra ?
  Być może kierunek, który Panią interesuje za 3 lata pojawi się w ofercie i wtedy będzie mogła Pani kontynuować naukę studiach II stopnia. Często w trakcie studiów studenci odkrywają nowe zainteresowania i zmieniają swoją ścieżkę rozwoju. Może warto też zaczekać i zobaczyć, co będzie Panią interesowało po ukończeniu studiów licencjackich.
 21. Proszę jeszcze o informację jakie przedmioty są brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?
  Aplikując na studia stacjonarne I stopnia lub na jednolite magisterskie na kierunku Prawo nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze. Kandydat wybiera wyniki
  z 3 przedmiotów z części pisemnej matury, które są przez niego dowolnie wybrane, a ​z których uzyskał największą liczbą punktów.
 22. Czy można nadesłać skan dokumentów?
  Nie, w celu zapisania się na studia konieczne jest dostarczenie oryginalnych dokumentów lub kopii poświadczonych notarialnie.
 23. Jeszcze nie pisałam matury. Czy już muszę składać komplet dokumentów? Czy czekać na wyniki matur?
  Nie, nie ma konieczności składania dokumentów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości. W celu zapisania się na studia potrzebny jest komplet dokumentów, bez choćby jednego wymaganego dokumentu nie możemy kwalifikować kandydata do zapisu na studia.
 24. Czy osoby które mają jeszcze przed sobą maturę powinni już wypełnić formularz czy czekać na wyniki matur i dopiero po tym ?
  Tak, rekomendujemy do rejestracji w formularzu już teraz. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco informować o procesie rekrutacji i pozostajemy w stałym kontakcie z każdym kandydatem.
 25. W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej i czy jest zwracana w przypadku rezygnacji?
  Obecnie uiszczenie opłaty rekrutacyjnej możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego. Nr konta oraz potrzebne dane znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji w formularzu online oraz na stronie internetowej każdego kierunku. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. 
 26. Czy na studia niestacjonarne decyduje kolejność zgłoszeń?
  Tak, podczas rekrutacji na studia niestacjonarne o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pod warunkiem dostarczenia do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów.
 27. Kiedy mogę przystąpić do testu B2?
  W celu zapisania się na weryfikację językową, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym Biurem Rekrutacji. Wspólnie zostanie ustalony dogodny termin przeprowadzenia egzaminu.
 28. Chcę zacząć magisterkę w języku angielskim, ale nie mam certyfikatu B2, czy są jakieś kursy?
  Tak, posiadamy ofertę kursów doszkalających. Jednak nie posiadając wymaganego certyfikatu, w pierwszej kolejności rekomendujemy zgłoszenie się do weryfikacji znajomości językowej z naszym lektorem poprzez platformę skype. Jeżeli lektor uzna, że poziom jest niewystarczający, to wtedy proponujemy zapoznanie się z ofertą kursów.
 29. Co jeżeli nie uzupełniłam wszystkich informacji na profilu kandydata w ciągu 36h?
  Na Konto Kandydata można się logować oraz moderować dane codziennie, aż do momentu zapisania się na studia lub zakończenia rekrutacji.
  Przy pierwszym etapie rejestracji, przed założeniem Konta Kandydata, ważne jest, aby w ciągu 36 godzin aktywować konto poprzez link otrzymywany drogą mailową. W przeciwnym razie utraci on ważność. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Rekrutacji.
 30. Czy dokumenty należy złożyć w oryginale? W jaki sposób, czy może je ktoś w moim imieniu złożyć?
  Tak, w celu zapisania się na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów. Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub bezpośrednio do punktu składania dokumentów, który znajduje się na terenie naszego kampusu w sektorze „D”. W przypadku tej ostatniej opcji, dokumenty mogą być dostarczone przez osobę trzecią, jednak zaznaczamy, że dokumenty powinny być zamknięte szczelnie w kopercie z dopiskiem „Biuro Rekrutacji”.
 31. Czy można zgłosić się na jeden kierunek w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym naraz?
  Nie, na Koncie Kandydata po rejestracji online jest możliwość wielokrotnego moderowania wszystkich danych, w tym również kierunku, typu, jak i formy studiów. Przed dostarczeniem dokumentów należy ostatecznie dokonać wyboru, w celu poprawnego wygenerowania ankiety osobowej (dokumentu potrzebnego w procesie rekrutacji).
 32. Ile jest miejsc na kierunku lekarskim?
  Na kierunku lekarskim jest limit 100 miejsc. Limity miejsc na wszystkich uczelniach medycznych w Polsce są co roku odgórnie przydzielane przez Ministerstwo Zdrowia.
 33. Ile trzeba zdać przedmiotów rozszerzonych na maturze?
  Podczas aplikowania na kierunki z oferty studiów licencjackich stacjonarnych oraz na kierunek Prawo, nie wymagamy zdawania na maturze określonej ilości przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czy poziomie podstawowym. Kandydat przelicza wyniki z 3 przedmiotów z części pisemnej matury, które są przez niego dowolnie wybrane, a ​z których uzyskał największą liczbą punktów, przyjmując następujący przelicznik:
  1. 1% z poziomu podstawowego = 1,2 punktu
  2. 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty
 34. Na czym polega zniżka dotycząca płatności za studia? Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać zniżkę na studia?
  Kandydaci aplikujący na stacjonarne(dzienne) studia I stopnia lub na kierunek Prawo w formie stacjonarnej  mają przeliczane punkty rekrutacyjne, gdzie dla osób wyróżniających się wynikami, czyli takich, które podczas przyjęcia uzyskają powyżej 400 punktów rekrutacyjnych oferujemy 30% zniżki na pierwszy rok studiów.
  Dodatkowo, podczas rekrutacji na studia staramy się docenić nie tylko wyniki, ale również indywidualne pasje oraz zainteresowania naszych przyszłych studentów. W ten sposób powstał program Granty Łazarskiego, dzięki czemu można zyskać nawet 100% zniżki na pierwszy rok studiów. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową rekrutacja.lazarski.pl/znizki/ oraz do kontaktu z Biurem Rekrutacji.
 35. Czy aby dostać się na lekarski muszę pisać oprócz rozszerzonej biologii i chemii rozszerzona matematykę czy mogę dostać się z podstawową matematyką? :)
  Nie, mamy przelicznik punktów rekrutacyjnych zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Przy czym, poziom rozszerzony jest wyższej punktowany.
 36. Kiedy będzie można aplikować na studia i kiedy dowiemy się, że dostaliśmy się na dany kierunek?
  Można już aplikować na studia. Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu i będzie trwała do końca września. O przyjęciu informujemy do 3 dni od momentu otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.
  W przypadku kierunku lekarskiego wszystkie daty oraz przypisane do nich czynności są określone w harmonogramie rekrutacji.
 37. Czy będziecie przyjmować studentów z Białorusi w tym roku? Jak będą realizowane studia w przypadku, gdy granica będzie zamknięta dla studentów z Białorusi ?
  Tak, jak najbardziej przyjmujemy kandydatów z Białorusi. Dla studentów, którzy z powodu pandemii nie będą mogli przyjechać do Polski przed 1 października będzie istniała możliwość nauki zdalnej, aż do momentu możliwości przyjazdu. Po przyjeździe Student automatycznie dołącza do wyznaczonej grupy zajęciowej i realizuje dalszy program już na terenie Uczelni.  Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkim Studentom, niezależnie od sytuacji, zapewnić komfort studiowania. Na bieżąco będziemy monitorować i aktualizować zasady do bieżących wydarzeń.
 38. Czy muszę wnieść opłaty rekrutacyjne, jeżeli już jestem zarejestrowany na studia?
  Tak, jeżeli kandydat jest zarejestrowany w formularzu i chce dostarczyć dokumenty oraz zapisać się na studia, to powinien uiścić opłatę rekrutacyjną. Opłata może być dokonana tuż przed dostarczeniem dokumentów do Biura Rekrutacji.

Inne

 1. Czy macie sekcje sportów drużynowych?
  Tak, w ramach prowadzonych sekcji sportowych o charakterze drużynowym posiadamy sekcję piłki nożnej (futsal), piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, jak również grupę taneczną Lazarski Cheerleaders. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.sport.lazarski.pl, gdzie znajdują się również sekcje sportowe o charakterze indywidualnym.
 2. Jaki jest próg dochodowy na jedną osobę aby ubiegać się o stypendium socjalne?
  Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są ustalane przez Komisję Stypendialną przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. To bardzo ważne, aby przed złożeniem wniosku skontaktować się z Komisją, gdyż przy stypendium socjalnym występuje wiele zmiennych uwarunkowujących możliwość ubiegania się o nie. W roku akademickim 2019/2020 próg dochodowy w przeliczeniu na jedną osobę wynosił 1 051,70 złotych netto.
 3. Czy dodatkowe zajęcia dla studentów są dodatkowo płatne?
  Nie, dodatkowe zajęcia organizowane dla studentów nie są dodatkowo płatne. Zajęcia te są organizowane w ramach działalności Wydziału, po to aby studenci nabyli większych umiejętności i kompetencji.
 4. Czy plan zajęć na kierunku lekarskim daje szansę na trochę czasu wolnego dla siebie?
  Tak, studenci kierunku lekarskiego są podzieleni na grupy zajęciowe. Na każdym roku, każda grupa ma inny plan zajęć, ułożony w przystępny dla studentów sposób, aby zrealizować odpowiednio program oraz znaleźć czas na naukę i odpoczynek.
 5. Z jakich miast najczęściej aplikują studenci? Czy jest dużo osób spoza Warszawy?
  Tak, mamy studentów z całej Polski, zarówno z Warszawy, jak i Łodzi, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta, pozostałych miast wojewódzkich oraz z mniejszych miejscowości.
 6. A w jakich godzinach są zajęcia na kierunku lekarskim, czy wszystkie zajęcia obywają się na terenie uczelni?
  Nie, wszystkie zajęcia teoretyczne, jak i część zajęć praktycznych odbywa się na terenie kampusu, jednak zajęcia kliniczne odbywają się w szpitalach partnerskich. Przekrój godzinowy zajęć zależy od grupy, a w każdym semestrze przekrój ten się zmienia.
 7. Co w wypadku niezaliczanego przedmiotu w sesji podstawowej i poprawkowej? Czy od razu żegnamy się wówczas z uczenia ?
  Nie, ze względu na to, że Uczelnia ma bardzo pro studenckie podejście, w każdej sytuacji próbuje znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz zgody Dziekana możliwy jest do przeprowadzenia jeszcze dodatkowy termin egzaminu.
 8. Czy są studenci, dla których medycyna jest kolejnym kierunkiem studiów?
  Tak, na kierunku lekarskim są zarówno studenci, którzy ukończyli wcześniej inne kierunki studiów, jak studenci, którzy aplikowali po maturze.
 9. Czy był duży przeskok pomiędzy nauką licealną a studencką?
  Tak, nauka na studiach ma zupełnie inny charakter niż w liceum. Studenci muszą włożyć trochę więcej pracy własnej, jak choćby podczas robienia notatek w trakcie wykładów, część tematów z zajęć opracowują sami lub w grupach.