Procedura uznania doświadczenia zawodowego

Teraz w Łazarskim możesz zdobyć dyplom szybciej niż zwykli studenci.
Doceniamy Twoje doświadczenie zawodowe.

Od października 2014 r. zdobyte w pracy czy podczas szkoleń kompetencje zwalniają Cię z obowiązku realizowania tych przedmiotów, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom zawodowym. Wszystko to odbywa się w ramach procedury uznania dorobku zawodowego.

To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, by dalej rozwijać się zawodowo.

 Procedura nie dotyczy Wydziału Medycznego.


Możesz skorzystać z procedury, jeśli:

 • posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • oszczędzasz czas - okres studiów możesz skrócić nawet o połowę,
 • nie musisz realizować zajęć, z których masz już specjalistyczną wiedzę,
 • masz indywidualny plan nauki, dzięki czemu łatwo połączysz studia z pracą,
 • płacisz tylko za przedmioty, na które uczęszczasz.

Złóż dokumenty w dziale rekrutacji

Dostarcz osobiście, pocztą lub mailem: CV, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, świadectwo maturalne (przy aplikowaniu na studia I stopnia), dyplom ukończenia studiów wyższych (przy aplikowaniu na studia II stopnia) oraz odpowiednie podanie. 

Zapoznaj się z wstępną opinią Tutora

W ciągu 2 tygodni Dziekan przygotuje wstępną opinię określającą, które przedmioty mogą zostać uznane.

Podpisz umowę i wnieś opłatę

Jeśli decyzja Dziekana spełnia Twoje oczekiwania, dział rekrutacji przygotuje umowę o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Opłata za przeprowadzenie procedury wynosi 950zł.

Podejdź do egzaminu

Egzamin składa się z prezentacji rozwiązania case study - projektu wybranego wspólnie z tutorem oraz rozmowy z ekspertami. Prezentacja odbywa się przed Komisją Wydziałową, która wystawia oceny za uznane przedmioty.

Zapisz się na studia

Wypełnij formularz rekrutacyjny i dołącz wymagane dokumenty.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę!

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia, wszczętego na Pani/Pana wniosek procesu potwierdzania dorobku zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., uchwały Senatu z dnia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, prawo w stosunkach międzynarodowych i biznesie, prawo w IT na Uczelni Łazarskiego na rok akademicki 2023/2024”, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji procesu rozpatrzenia wniosku potwierdzania dorobku zawodowego, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres związany z realizacją procesu kształcenia i wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie, chmurowe czy hostingu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczne, niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpoczęcie procesu potwierdzenia dorobku zawodowego.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.