Przeniesienie z innej uczelni

Uznanie pokrywających się przedmiotów

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia, wszczętego na Pani/Pana wniosek procesu potwierdzania dorobku zawodowego, przeniesienia z innej uczelni, uznania pokrywających się przedmiotów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., uchwały Senatu z dnia z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, prawo w stosunkach międzynarodowych, prawo i zarządzanie w biznesie na Uczelni Łazarskiego na rok akademicki 2020/2021”, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji procesu rozpatrzenia wniosku potwierdzania dorobku zawodowego, przeniesienia z innej uczelni, uznania pokrywających się przedmiotów, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres związany z realizacją procesu kształcenia i wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczne, niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpoczęcie procesu potwierdzenia dorobku zawodowego, uznania pokrywających się przedmiotów, przeniesienia z innej uczelni.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.